Trang chủ >> Tin tức chuyên ngành >> Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

03/01/2024 | 37

Bộ Công Thương vừa ra Thông tư số 40/2023/TT-BCT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Thông tư số 40/2023/TT-BCT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quy chế là quy định tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia về vụ việc hạn chế cạnh tranh, bao gồm: xử lý vụ việc, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc, tham gia tố tụng hành chính và các hoạt động khác có liên quan.

Các quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gồm: Các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; bộ máy giúp việc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thực hiện theo quy định Luật Cạnh tranh, Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/2/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia
Hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Đối tượng áp dụng của Quy chế đối với cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tham gia tố tụng cạnh tranh, tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Trong việc xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Quy chế quy định việc chuyển và tiếp nhận báo cáo điều tra, kết luận điều tra và hồ sơ vụ việc hạn chế cạnh tranh; bảo quản báo cáo điều tra, kết luận điều tra và hồ sơ vụ việc hạn chế cạnh tranh; thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; họp Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; yêu cầu điều tra bổ sung vụ việc hạn chế cạnh tranh; giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh; chỉ định thư ký phiên điều trần; tổ chức phiên điều trần; thay đổi người tiến hành tố tụng cạnh tranh.

Trong giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và tham gia tố tụng hành chính, Quy chế quy định về việc thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh; Chỉ định đại diện tham gia tố tụng hành chính.

Thông từ số 40/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024

Nguồn: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-quy-che-to-chuc-hoat-dong-cua-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-294967.html


Các bài viết khác