ĐIỀU LỆ HỘI

26/11/2018 | 3

Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

http://hoibaovenguoitieudung.hungyen.vn/Upload/files/vanban/1275_signed.pdf