Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên

23/11/2018 | 5

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội tự nguyện của tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh theo quy định của pháp luật; với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động không vụ lợi, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, Hội viên, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ Hội tại các Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 và số 1275/QĐ-UBND ngày 06/6/2018.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các Sở, Ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Tổ chức và hoạt động của Hội thực hiện theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt.

Trụ sở của Hội đặt tại tầng 4 Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên - Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

SĐT: 02216.559.515

Email: bvntdhungyen@gmail.com

Website: hoibaovenguoitieudung.hungyen.vn